فروشنده - ایسیر

صنعتگر

بسمه تعالی از سال 1369 در صنعت های مختلف مونتاژکاری، تولید سیمان، و مشاور طرح ها و سیستم ها برای مدیران جهاد کشاورزی تجربه دارم.

2 محصول

2 فروش

نمونه کار